ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

ORGANIZÁCIE

 • TJ VIHORLAT
 • DHZ
 • STEP

TJ VIHORLAT ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Telovýchovná jednota Vihorlat Zemplínske Hámre bola založená valným zhromaždením dňa 25.11.1949, ako športová organizácia, ktorej členovia organizovali telovýchovný, športový a turistický život v obci. Pod telovýchovnú jednotu kedysi patril futbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, turistický oddiel, lyžiarsky oddiel, šachový a volejbalový oddiel. V súčasnosti už však TJ Vihorlat Zemplínske Hámre pôsobí predovšetkým ako futbalový klub.

Dlhodobým cieľom vedenia TJ Vihorlat je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov členov klubu a športovej verejnosti v obci. Svojou činnosťou sa snažíme prispievať k rozvoju športu v obci a vytvárať podmienky na šport pre deti a mládež, viesť ich k športu a zapájať do majstrovských futbalových súťaží. Do našej činnosti patrí tiež organizovanie športových podujatí a vytváranie podmienok pre účasť našich členov na športových podujatiach mimo obce. Vedenie klubu celoročne zabezpečuje ekonomické a materiálno-technické podmienky na činnosť TJ Vihorlat.

V aktuálnej sezóne 2016/2017 náš klub súťažne reprezentujú 3 družstvá:


Dospelí - II. trieda OBFZ Humenné

Dorast - II. trieda OBFZ Humenné (malý futbal)

Žiaci - I. trieda OBFZ Humenné
Web: tjvihorlat.webnode.sk

DHZO ZEMPLÍNSKE HÁMRE

V našej obci sme sa v roku 2015 rozhodli, že sa pokúsime obnoviť činnosť dobrovoľného hasičského zboru a prispieť tak k efektívnejšej ochrane našich majetkov a životov pred rôznymi nežiaducimi udalosťami. Dobrovoľný hasičský zbor kedysi v našej obci aktívne fungoval, no približne v polovici 90. rokoch 20. storočia jeho členovia postupne prestali rozvíjať svoju činnosť a tak zbor časom zanikol.

Vedeniu obce sa podarilo znovu naštartovať činnosť tejto dôležitej organizácie minulú jeseň, keď. Dňa 7.11.2015 sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 22 občanov našej obce so záujmom podieľať sa na činnosti DHZ. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor a účastníci zároveň potvrdili svoj záujem o členstvo v DHZO Zemplínske Hámre a zároveň aj v DPO Slovenskej republiky, ktorá združuje všetky DHZ na Slovensku.

Výbor DHZ:
Predseda: Ing. Ján Barna
Podpredseda: Ing. Matúš Brečka
Členovia výboru: Ing. Radoslav Jenčík, Matúš Barna, Jaroslav Drančák, Ján Širgeľ.

Podmienkou aktívnej činnosti v DHZ je absolvovanie základnej odbornej prípravy pre členov hasičských jednotiek. Táto odborná príprava pozostáva z teoretického a praktického školenia, a absolvovalo ju zatiaľ 12 našich členov: Ján Barna, Matúš Barna, Jaroslav Drančák, Matúš Brečka, Radoslav Jenčík, Pavol Michalenko, Matúš Michalenko, František Kepič, Martin Kepič, Martin Demčák, Štefan Max a Jakub Max. V nasledujúcom roku plánujeme zabezpečiť školenie pre ďalších členov zboru.

DHZO Zemplínske Hámre funguje vďaka finančným prostriedkom, ktoré ako dotáciu raz ročne poskytuje DPO SR. Prostredníctvom týchto financií postupne dopĺňame potrebnú hasičskú techniku, ochranné pracovné prostriedky a snažíme sa tak zabezpečiť, aby bol náš zbor v prípade potreby akcieschopný.

OZ STEP

Info o organizácii:

Názov:

OZ STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj

Sídlo:

Hlavná 126/158, 067 77 Zemplínske Hámre, SR

IČO:

42090695

DIČ:

2023050161

Kontakty

info@societystep.eu, +421 902 565 686

Kancelária:

Strojárska 4031, č.dv. 214, 069 01 Snina, SR/p>

Občianske združenie STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj je nezisková mimovládna organizácia založená a pôsobiaca na východnom Slovensku od roku 2010. STEP ako organizácia bola založená v obci Zemplínske Hámre, odkiaľ pochádza jej hlavná členská základňa, no postupom času sa naša pôsobnosť rozrástla na regionálnu úroveň.

Našim hlavným cieľom a úlohou je vytvorenie podmienok pre deti, mládež a dospelých pre rozvoj osobnosti, vzdelanostnej úrovne a aktívneho životného štýlu. Prostredníctvom realizoaných aktivít a projektov prispievame nielen k rozvoju členov našej komunity ale taktiež k rozvoju nášho regiónu a jeho obyvateľov.

Oblasť pôsobnosti STEPu siaha od lokálnej až po medzinárodnú úroveň, kde máme vytvorenú stabilnú sieť partnerov v rámci krajín EÚ.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinov sú mladí ľudia, ako nositelia zodpovednosti za budúce generácie, ktorých je potrebné vychovať v moderných, vzdelaných, skúsených a otvorených ľudí, aby sme zabezpečili hospodársky rast a regionálny rozvoj v našom regióne. Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je účasť mladých ľudí na aktivitách, ktoré ich učia multikultúrnemu prostrediu, rozvíjajú ich personálne a profesijné kompetencie a učia ich byť samostatnými a zodpovednými aktívnymi občanmi Európy dneška.

OZ STEP od svojho vzniku realizovalo 14 lokálnych podujatí a aktivít, 10 medzinárodných výmien mládeže, 6 medzinárodných školení pre pracovníkov s mládežou a 1 mládežnícku iniciatívu; vyslali sme viac ako 500 mladých ľudí na 162 projektov v Európe a USA.

Management organizácie tvoria mladí a dynamickí ľudia s dlhoročnými skúsenosťami na poli neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. Ich odbornosť je posadená na základoch dosiahnutého formálneho vzdelávania (absolventi práva, podnikového a projektového managementu a medzinárodného marketingu na univerzitách na Slovensku a v ČR) a doplnená mnohými účasťami na vzdelávacích odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí, získanými certifkátmi a praktickými skúsenosťami z realizovania mnohých mládežníckych vzdelávacích projektov.