ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN 6/2020 - o nakladaní s odpadmi

15. 12. 2020

OTVORIŤ

VZN č. 5/2020 - o daniach, správnych a miestnych poplatkoch

15. 12. 2020

OTVORIŤ

VZN č. 4/2020 - o miestnej dani za psa

15. 12. 2020

OTVORIŤ

VZN č. 3/2020 - o miestnej dani z nehnuteľnosti

15. 12. 2020

OTVORIŤ

VZN č. 2/2020 - prevádzkový poriadok pohrebiska

15. 12. 2020

OTVORIŤ

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej a sociálnej služby

15. 12. 2020

OTVORIŤ

Návrh VZN č. 6/2020 - o nakladaní s odpadom

27. 11. 2020

OTVORIŤ

Návrh VZN č. 5/2020 - o daniach a miestnych poplatkoch

27. 11. 2020

OTVORIŤ

Návrh VZN č. 4/2020 - o miestnej dani za psa

27. 11. 2020

OTVORIŤ

Návrh VZN 01/2020 - poskytovanie opatrovateľskej a sociálnej služby

27. 11. 2020

OTVORIŤ

Návrh VZN č. 03/2020 - o miestnej dani z nehnuteľnosti

27. 11. 2020

OTVORIŤ

Návrh VZN č. 02/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

27. 11. 2020

OTVORIŤ

VZN 02/2019 - výška dotácie - činnosť CVČ

13. 12. 2019

OTVORIŤ

VZN č. 01/2019 o poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady

13. 12. 2019

OTVORIŤ

Návrh VZN 02/2019 - výška dotácie - činnosť CVČ

27. 11. 2019

OTVORIŤ

Návrh - Príloha č. 1 k VZN o odpadoch č. 01/2019

27. 11. 2019

OTVORIŤ

Návrh VZN o odpadoch na rok 2020

27. 11. 2019

OTVORIŤ

Doplnok č.1 k VZN č. 1/2014

16. 8. 2019

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN 06/2018 o nakladaní s odpadmi

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 6 - o nakladaní s odpadmi

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 3/2018 - o pohrebníctve

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 5/2018 - o označovaní ulíc

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 4/2018 - o daniach, správnych a miestnych poplatkoch

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 04/2018 - o daniach, správnych a miestnych poplatkoch

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN 06/2018 o nakladaní s odpadmi

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 06/2018 - o nakladaní s odpadmi

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 05/2018 - o označovaní ulíc

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 03/2018 - cintorín

29. 11. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 02/2018 - vylepovanie volebných plagátov

9. 3. 2018

OTVORIŤ

VZN č.1/2018 - Zmeny a doplnky č.1

9. 3. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 02/2018

15. 2. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 01/2018 - Zmeny a doplnky č. 1

15. 2. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 1/2014 - škola

13. 12. 2017

OTVORIŤ

NÁVRH úprava VZN - škola

27. 11. 2017

OTVORIŤ

NÁVRH Dodatku č.1 k VZN - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce

14. 11. 2017

OTVORIŤ

VZN 01-2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2. 3. 2017

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN č. 1-2016_KO

15. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 3/2015 v zneni Uznesenia č. 07/2016

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01-2016 o nakladaní s KO a DSO-úprava-final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 02-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy_final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 04-2012 o nájomných bytoch_úprava 2016_final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01-2016 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemplínske Hámre

12. 5. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 3/2015 v zneni Uznesenia č. 01/2016

24. 2. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01/2015 o dani z nehnuteľnosti

1. 12. 2015

OTVORIŤ

VZN č. 04-2015 o podmienkach podnikania

1. 12. 2015

OTVORIŤ

Smernica 01/2015 - kamerový systém

5. 3. 2015

OTVORIŤ

VZN č. 04/2015 o dani za psa

1. 12. 2014

OTVORIŤ

VZN č. 01/2014 -o výške príspevku v školách

18. 11. 2013

OTVORIŤ

VZN č. 06/2011 - cintorínsky poriadok

30. 12. 2012

OTVORIŤ

VZN č. 01/2012 - o označovaní ulíc a verejn. priestranstiev

1. 12. 2012

OTVORIŤ

VZN č. 01/2011 - o zbere a zneškodňovaní KO

30. 12. 2011

OTVORIŤ

VZN č. 07/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa

1. 12. 2011

OTVORIŤ

VZN č. 02/2011 o regulatívoch stavebnej činnosti

1. 12. 2011

OTVORIŤ

VZN č. 63/2010 o udržiavaní čistoty

10. 12. 2010

OTVORIŤ

VZN 60/2010 - o podmienkach poskytovania soc. služieb

23. 7. 2010

OTVORIŤ

VZN č. 59-2010 o poskyt. informácií

23. 7. 2010

OTVORIŤ

VZN č. 56/2009 o poskytovaní soc. služieb

30. 11. 2009

OTVORIŤ

VZN č. 55/2019 o príjmoch a výdavkoch obce

20. 11. 2009

OTVORIŤ